Landelijke Rijvereniging Zoetermeer

Privacyverklaring

LR Zoetermeer hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LR Zoetermeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dat betekent in ieder geval dat wij:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als LR Zoetermeer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van het KNHS-lidmaatschap.
 • Organisatie van KNHS wedstrijden.
 • Organisatie van evenementen zoals clinics en workshops.
 • Om leden van LR Zoetermeer via e-mail en/of social media te informeren over door LR Zoetermeer te organiseren evenementen en wedstrijden.
 • Om leden van LR Zoetermeer via e-mail en/of social media uit te nodigen voor ledenvergaderingen.
 • Financiële administratie
 • Om vragen te beantwoorden via social media, e-mail of telefonisch.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst.

Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden verwerken

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • IBAN
 • Relatienummer KNHS
 • Vereniging
 • Gegevens van het paard:
 • Combinatienummer
 • Naam paard
 • Wedstrijdklasse
 • Behaalde scores
 • Plaatsing

Websitegebruik: Cookies en formulieren

Er worden geen cookies gebruikt op onze website. We verzamelen geen gegevens om jouw website gebruik nader te analyseren en voor commerciële doeleinden te gebruiken. LR Zoetermeer gebruikt op haar website contactformulieren of links naar formulieren. De persoonsgegevens die zo worden verzameld, worden gebruikt om je in te schrijven als lid bij de KNHS of antwoord te geven op jouw vraag en/of opmerking.

Bewaartermijn

 • LR Zoetermeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • LR Zoetermeer bewaart jouw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Resultaten worden in principe onbeperkt bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (KNHS) voor:

 • het KNHS lidmaatschap; en
 • de organisatie van KNHS wedstrijden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Websites van derden

De website van LR Zoetermeer kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van LR Zoetermeer. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. LR Zoetermeer raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten omtrent uw gegevens

Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Landelijke Rijvereniging Zoetermeer
Roeleveenseweg 17
2716 RB Zoetermeer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.